Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Reglement For Fredericia Fattiggaard

Dette er et eksempel på et reglement fra en fattiggård i Danmark, her fra købstanden Fredericia 1892. I afskriften er bevaret gamle udtryk, du kan på ordnet.dk slå dem op.

Reglement
For
Fredericia Fattiggaard.

I henhold til Lov om det offentlige fattigvæsen af 9. april 1891 § 41 bestemmes herved:

For Forteelser, som stride mod Orden og Sædelighed, saasom Overhørighed og Trodsighed mod Foresatte, Drukkenskab, Uforligelighed, Modvillighed til Arbejde og Bortgang fra anvist Arbejde eller Opholdssted uden dertil erhvervet tilladelse, Bortgang uden Tilladelse fra den Arbejds- eller Forsørgelsesanstalt, hvor vedkommende er anbragt, for stødeløs Omgang med eller Forvanskning af Fattigvæsenets Ejendele samt for anden offentlig eller huslig Udyd og Uorden - vil der af Udvalget med Samtykke af Politimesteren blive ikjendt de vedkommende Straf af hensættelse i Fængsel eller til Tvangsarbejde indtil et Tidsrum af 6 Maaneder.

I lige Maade forbydes det de paa Fattiggaarden anbragte personer under deres Udgangstilladelse under nogen som helst From at drive Betleri eller Tiggeri samt at indføre Spiritus i Fattiggaardens Lokaler.

Fredericia Byraads Udvalg for Fattigvæsenet

Den 1ste Januar 1892

Voss, F. Daleur, Jørgensen

Kildematerialet:

Det orginale reglment er opbevaret på Fredericia Lokalhistorisk Arkiv.

Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattigbestyreren for retten

Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri i foråret 1884. Bestyreren havde til eget brug, svindlet med fattiggårdens midler, sagen er alvorlig ...