Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Reglement for Overmarksgården 1918

Dette er et eksempel på et reglement fra en fattiggård i Danmark, her fra købstanden Kolding 1918. I afskriften er bevaret gamle udtryk, du kan på ordnet.dk slå dem op.

Reglement

De paa forsørgelsesanstalten ,,Overmarksgården" indlagte Personer maa

ikke forlade anvist Arbejde eller Opholdssted uden Tilladelse,
ikke forlade Anstalten uden Tilladelse,
ikke ødelægge Fattigvæsenets Ejendele eller forøve anden Uorden paa Ejendommen,
ikke indfører Spiritus i Anstaltens Lokaler eller paa dens Grund,
ikke drive Betleri af nogen Art under deres Udgangstilladelse,
ikke møde berusede,
ikke indlade sig i Skænderi eller Slagsmaal,
og er de iøvrigt pligtige under deres Ophold paa Anstalten at opfører sig roligt og ordentlig, samt at adlyde Opsynet og udfører det dem paalagte Arbejde.

For Overtrædelse heraf kan der i Henhold til Lov af 9. April 1891 § 41 af Fattigudvalget med Samtykke af Politimesteren ikendes dem Straf af Fængsel eller Tvangsarbejde i indtil 6 Maaneder.

Kolding, den 16. September 1918.

Kolding Byraads Fattigudvalg.

Kildehenvisning:

Overmarksgården 1917-1987, bog, udgivet af forsorgshjemmet Overmarksgården, 1987.

Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattigbestyreren for retten

Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri i foråret 1884. Bestyreren havde til eget brug, svindlet med fattiggårdens midler, sagen er alvorlig ...