Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Arbejds-reglement for Fredericia Fattiggaard og Arbejdsanstalt

Dette er et eksempel på et arbejdsreglement fra en fattiggård i Danmark, her fra købstanden Fredericia 1882. I afskriften er bevaret gamle udtryk, du kan på ordnet.dk slå dem op.

Arbejds-reglement for Fredericia Fattiggaard og Arbejdsanstalt.

§ 1. Ethvert Lem i Fattiggaarden eller dens Arbejds-anstalt er pligtig efter bedste evne at udføre det Arbejde, som oplysningsmanden paalægger ham eller hende.

§ 2. For Ethvert Lem foreskrives i Forhold til dets Arbejdsdygtighed, hvor meget Arbejde det daglig kan udføre paa Arbejdsstuen. For Overarbejde udbetales ugentlig Enhver indtil 50 Øre, der anvendes til Smaafornødenheder, dog ikke Spirituosa. Beløbet udtales i Fattigvæsenets Mønt, for hvilken der kun kan erholdes Fødevarer og Tobak hos Økonomen. Opsparede Penge ville dog ved Udskrivning til Selverhverv kunne forventes byttede med Krongemønt. Mangler der derimod Noget i det foreskrevne Arbejde, tildeles Trette-sættelse for Dovenskab, eller anden Staf efter Udvalgets Skjøn.

§ 3. Lemmerne kunne udlejes til Arbejde i Kommunens Tjeneste og tilfalder Lønnen Anstalten, dog at en passende Del efter Udvalgets Bestemmelse kan udbetales vedkommende Lem i henhold til § 2. En Arbejdsprotokol føres af Opsynsmanden.

§ 4. Ethvert Lem, der troer sig forurettet, kan forebringe sin Klage for Udvalget.

§ 5. Dette Reglement opslaaes i Arbejdsstuen.

Fredericia Byraads Udvalg for Fattigvæsenet, den 17. marts 1882

Voos, S. Dons, Munck

...

Foranstaanede regulativ med tilhørende Ordens- og Arbejdsreglement stadsfæstes herved.

Indenrigsministeriet, den 21. september 1882.

Kildematerialet:

Det orginale reglment er opbevaret på Fredericia Lokalhistorisk Arkiv.

Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattigbestyreren for retten

Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri i foråret 1884. Bestyreren havde til eget brug, svindlet med fattiggårdens midler, sagen er alvorlig ...