Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Overenskomst 1911

Følgende er afskrift fra en overenskomst fra 1911, den fortæller om arbejdsforholdene i tiden før 1. verdenskrig.

Overenskomst
imellem
Kolding Vognmandsforening og Kolding Kuskeforening.

§ 1.
Den faste Ugeløn for egen Kost og Logis er for Aarets 8 Sommermaaneder, regnet fra 1. Marts til 1. November, 19 Kr., og fra 1. November til 1. Marts 18 kr. Lønnen udbetales hver Fredag.

§ 2.
Faar Kusken Kost og Logis hos Arbejdsgiveren, betales Lønnen maanedsvis og er da for Aarets 8 Sommermaaneder, regnet fra 1. Marts til 1. November, 40 Kr., og fra 1. November til 1. Marts 32 kr.

§ 3.
Kuskene skal møde saa betids, at før Arbejdstiden kan smøre og tillave Vogne.

§ 4.
Maanedslønnede Kuske, der faar Kost og Logis, maa enten have Mad med sig eller faa en saadan Udgift refunderet af Arbejdsgiveren. Gifte Kuske, der faar Ugeløn, maa selv medbringe Mad og Drikke.

§ 5.
Kuskene faar i Overarbejdsløn 35 Øre pr. Time efter Kl. 6 ved al Losning paa Havnen eller Kørsel i Byen. Ved Landkørsel betales ingen Overarbejdspenge. Hvis Kusken bliver sendt ud paa en Heldagstur om Eftermiddagen eller en Halvdagstur den sidste Kvart, skal han dog have Overarbejdspenge, 35 Øre pr. Time.

§ 6.
De ugelønnede Kuske faar ingen Løn for Søn- og Helligdage, men maa alligevel gøre Staldtjeneste. De Kuske, der faar Ugeløn, betales, hvis de kører en Søn- eller Helligdag, beregnet efter en Hverdag. Maanedslønnede Kuske skal have Løn for Søn- og Helligdagskørsel, beregnet efter Maanedsløn.

§ 7.
Den maanedlige Løn for Droske- og Landkuske er fra 20 til 25 kr.

§ 8.
Vognmændene maa antage hvem de vil som Kusk. Det maa være Kuskens egen Sag at melde sig i Foreningen. Undlader Kusken at melde sig i den stedlige Kuskeforening, staar det Vognmanden frit for, uden Hensyn til Opsigelsesfristen, at give ham Afsked.

§ 9.
Fraflytning maa ske en Lønningsdag. Forlader Kusken sin Plads i Utide, faar han ingen Løn for de Dage, han har arbejdet siden sidste Lønningsdag.

§ 10.
14 Dages Opsigelse kan først anvendes efter at Kusken har staaet paa Prøve i 8 Dage, og maa Kusken stille Sikkerhed for Opfyldelsen af Opsigelsesfristen, ved at Vognmanden ugentlig tilbageholder 1 Kr. af Kuskens Løn. Det tilbageholdte beløb, der ikke maa overstige 2 Ugers Løn, betales i Afregning ved Fraflytning, saa fremt han til den Tid har opfyldt sine Forpligtelser.

§ 11.
Kuskene maa være pligtopfyldende og behandle de dem betroede Køretøjer som deres eget, og taber han noget, sasom Vognkæder, Jernstang, Økse eller andre løse Dele, maa han erstatte samme, enten ved Afdrag i Lønnen eller selv købe disse Ting.

§ 12.
Tvistligheder, der maatte opstaa imellem Vognmanden og Kusken, maa afgøres ved en Voldgiftsret, eller ved et Udvalg fra begge Foreninger, der mægler eller afgive Kendelse i Sagen og har den højeste Myndighed. Kan Overenskomst ikke opnaas, vælges en Opmand. Skulde der ikke opnaas Enighed om Valget af en Opmand, vælges denne af Byens Borgmester.

§ 13.
Denne Overenskomst, der træder i Kraft den 1. Maj 1911 og gælder for et Tidsrum af 3 Aar, til 1. Maj 1914, vedvarer indtil den fra en af Parterne opsiges med 3 Maaneders Varsel.

For vognmandsforeningen:

J. A. Holm, J. S. Damkjær, P. Ulrik Poulsen, M. N. Østergaard, Severin Pedersen, Joh. Sloth.

For Kuskeforeningen:

M. Petersen, N. A. Skeem, F. Christensen, A. Pedersen, I. Roth, K. Klausen, V. H. E. Jensen